Центар за грижа за потрошувачи

Пријавувањето на дефекти и рекламации за греење како и прашања поврзани со информации за нашите услуги може да го направите на повеќе начини:

► Со јавување и оставање звучна порака на еден од ТЕЛЕФОНСКИТЕ БРОЕВИ 02/3076-200 или 075-400-100,  по која ќе бидете повратно контактирани на телефонскиот број од кој сте се јавиле или на оној кој ќе го оставите во пораката. Во зависност од Вашите барања, треба да одберете едно од понудените:
  • За пријавување на течење, ИЗБЕРЕТЕ 1
  • За пријавување на рекламации за греење и други барања во врска со топлинската потстаница и дистрибутивната мрежа, ИЗБЕРЕТЕ 2
  • За информации за фактури, долгови, камати, тужби, потпишување на договор и промена на статус на потрошувач, ИЗБЕРЕТЕ 3
  • За информации за приклучување, исклучување, премер на квадратура и моќност, проверка на квалитет на греење и промена на режими за загревање, ИЗБЕРЕТЕ 4
  • За информации за сервисни интервенции и увиди за утврдување на причината за дефектот на грејната инсталација, ИЗБЕРЕТЕ 5
  • За пријавување на состојба од мерилото на топлинска енергија, ИЗБЕРЕТЕ 6
► Со испраќање СМС порака на телефонските броеви:
  • 145555 за ДЕФЕКТ ИЛИ РЕКЛАМАЦИИ ЗА ГРЕЕЊЕ  (течење, рекламација за греење, бучење, пристап до топлинската станица)

Сите права се задржани. ЕСМ снабдување со топлина 2022