Плаќањето на фактурите електронски преку нашата веб страна е сигурно, брзо и без банкарски провизии

За ЕСМ Снабдување од посебна важност е развивање и подобрување на комуникацијата со потрошувачите со цел зголемување на довербата и квалитетот на услугата која потрошувачот ја добива. Токму затоа креирана е веб страница за ефикасна комуникација потрошувачите, на која се поставени најважните информации за нашите потрошувачи, како информации за локација на пункотвите и работното време, за центарот за грижа на потрошувачи, достапен е формуларот за е-фактура и договорот за снабдување како и електронскиот систем за плаќање на фактури. На веб страницата се поставени и известувања за дефекти во дистрибутивниот систем.