Соопштенија и Известувања

  • All Post
  • Известувања
Греењето на подрачјето на град Скопје за сите потрошувачи се одвива согласно регулативата

November 26, 2023

Испораката на топлинска енергија преку системот за централно греење со кој управува ЕСМ се одвива во согласност со одредбите од Мрежните правила за дистрибуција на…

Повеќе

End of Content.

Сите права се задржани. ЕСМ снабдување со топлина 2022

Edit Template