Греењето на подрачјето на град Скопје за сите потрошувачи се одвива согласно регулативата

Испораката на топлинска енергија преку системот за централно греење со кој управува ЕСМ се одвива во согласност со одредбите од Мрежните правила за дистрибуција на топлинска енергија и Правилата за снабдување со топлинска енергија