Регулатива

Регулирање на односите помеѓу Производителот, Дистрибутерот, Снабдувачот на топлинска енергија и потрошувачот се дефинирани во:

Сите права се задржани. ЕСМ снабдување со топлина 2022