Центар за грижа за потрошувачи

Пред да пријавите дефект или рекламација Ве молиме проверете дали Вашата зграда или објект се наоѓа на прегледот затворени објекти, кои се моментално затворени поради разни причини и дефекти и во кои не се врши испорака на топлинска енергија.

Пријавувањето на дефекти и рекламации за греење како и прашања поврзани со информации за нашите услуги може да го направите на повеќе начини:

► Со јавување и оставање звучна порака на еден од ТЕЛЕФОНСКИТЕ БРОЕВИ 02/3076-200 или 075-400-100,  по која ќе бидете повратно контактирани на телефонскиот број од кој сте се јавиле или на оној кој ќе го оставите во пораката. Во зависност од Вашите барања, треба да одберете едно од понудените:
  • За пријавување на течење, ИЗБЕРЕТЕ 1
  • За пријавување на рекламации за греење и други барања во врска со топлинската потстаница и дистрибутивната мрежа, ИЗБЕРЕТЕ 2
  • За информации за фактури, долгови, камати, тужби, потпишување на договор и промена на статус на потрошувач, ИЗБЕРЕТЕ 3
  • За информации за приклучување, исклучување, премер на квадратура и моќност, проверка на квалитет на греење и промена на режими за загревање, ИЗБЕРЕТЕ 4
  • За информации за сервисни интервенции и увиди за утврдување на причината за дефектот на грејната инсталација, ИЗБЕРЕТЕ 5
  • За пријавување на состојба од мерилото на топлинска енергија, ИЗБЕРЕТЕ 6

► Со пополнување формулар на нашата веб страна:

Веб формулар за да пријавите ДЕФЕКТ ИЛИ РЕКЛАМАЦИИ ЗА ГРЕЕЊЕ  (течење, проблем со греење, бучење, пристап до топлинската станица)

Веб формулар за УСЛУГИ ПОВРЗАНИ СО СМЕТКИ-ФАКТУРИ, СЕРВИС И ОСТАНАТИ УСЛУГИ

Сите права се задржани. ЕСМ снабдување со топлина 2022