Начин на достава на фактури за топлинска енергија

Фактурите за топлинска енергија се доставуваат до потрошувачите во еден примерок, на еден од следните начини:

По електронска пошта, со услугата „е-фактура“ по претходна согласност од потрошувачот;

Во поштенско сандаче во печатена форма.

За да ја активираат услугата „е-фактура“ потрошувачите е потребно да достават “формулар е-фактура” по електронска пошта contact@esm-snabduvanje.mk или да го доставaт во најблискиот Пункт за потрошувачи на ЕСМ Снабдување со топлина.

Сите права се задржани. ЕСМ снабдување со топлина 2022