Информации од јавен карактер

Одговорно лице

За службенo лицe за посредување при остварување на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер кои што ги има друштвото

Снабдување со топлина се определува:

Андријана Леновска

e-mail: alenovska@esm-snabduvanje.mk

Сите права се задржани. ЕСМ снабдување со топлина 2022