Начин на плаќање на фактури за топлинска енергија

Фактурите за топлинска енергија можат да се платат без провизија
Електронски на нашата веб страната, во делот ПЛАТИ СМЕТКА
  • “БРЗО ПЛАЌАЊЕ” со внесување на бројот на фактурата, без регистрација на кориснички профил
  • “EsmEpay услугата” со најава и регистрација на кориснички профил за имот или имоти. Платформата овозможува преглед, филтрирање и плаќање на сите доспеани фактури за повеќе имоти како и внес на состојба на мерилото за индивидуални објекти

Шалтерски во еден од нашите пунктови за потрошувачи

Фактурите за топлинска енергија може да се платат на нашите жиро-сметки во банките

со налог за плаќање, електронски или шалтерски

со потпишување траен налог со банката за повлекување на средства од трансакциската сметка на потрошувачот

Сите права се задржани. ЕСМ снабдување со топлина 2022